TR

Geçmişten Günümüze Türkiye’nin Seçimleri

Osmanlı Devleti’nden günümüze Türk siyasal hayatında birçok tartışmalı seçim yaşanmıştır. Siyasete, partilere ve seçimlere ilgi duyan okuyucular için bir çıkarım yapma imkanı veren bu derlemede aşağıdaki kaynaklar kullanılmıştır:

Kitaplar:
Karpat, Kemal, (2010),  Türk Demokrasi Tarihi, İstanbul: Timaş Yayınları.

Güzel, Hasan Celal, ( 2002), Türkler Ansiklopedisi:16.Cilt, Ankara: Yeni Türkiye Yayınları.

Güzel, Hasan Celal, ( 2002),  Türkler Ansiklopedisi:17.Cilt-  Ankara: Yeni Türkiye Yayınları.

Karpat, Kemal, (2012), Kısa Türkiye Tarihi (1800 – 2012), Ankara: Timaş Yayınları.

Ersel, Hasan vd. ( 2003), Cumhuriyet Ansiklopedisi Ciltleri:(1923-1940),(1941-1960),(1961-1980)(1981-2000), İstanbul: Yapı Kredi Yayınları

Tuncer, Erol ( 2003), Osmanlı’dan Günümüze Seçimler(1877-2002), Ankara: TESAV Yayınları

Makaleler:
Kılıç, Selda ( 2011  ) “1876 Meclis-i Mebusanı ve Seçim Hazırlıkları”, OTAM Dergisi, Sayı:30

Alkan Mehmet Ö.( 1998)  “Osmanlı’dan Günümüze Türkiye’de Seçimlerin Kısa Tarihi” Görüş Dergisi, No. 39, İstanbul, Tüsiad Yayınları

Olgun, Kenan, ( 2011),  “Türkiye’de Cumhuriyetin İlanından 1950’ye Genel SeçimUygulamaları”, Atatürk Araştırma Merkezi Dergisi, C.XXVII, Sayı 79, Ankara,  s.1-36

Kızıltan, Yılmaz ( 2006), “I. Meşrutiyetin İlânı ve İlk Osmanlı Meclis-i Mebusan’ı”  Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi, Cilt 26,

Toprak, Seydi Vakkas(2013  ), ”   İlk Osmanlı Seçimleri ve Parlamentosu” Sosyoloji Dergisi, 3. Dizi, 26. Sayı/1, 171-192

Özgül, Bülent ( 2002), ” Seçim ve seçim sistemleri, Türkiye’deki seçim sistemi uygulamaları ve bir model önerisi” Yüksek Lisans Tezi.

Gökçe Orhan vd. (  2002 ), ” 3 Kasım Seçimlerinin Anatomisi:Türk Siyasetinde Süreklilik ve Değişim” -Selçuk Üniversitesi İİBF Sosyal ve Ekonomik Araştırmalar Dergisi ,Sayı:4, s.1-44.

Savaşkan, Ömer, (  1993  ) ,”  1908 seçimleri – Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler EnstitüsüKamu Yönetimi ve Siyaset Bilimi Anabilim Dalı- Yüksek Lisans Tezi”

Ensar , Yılmaz( 2010  )   ” 1954 Seçimlerinin Önemi,Öne Çıkan Özellikleri ve Siyasi Sonuçları,” e-Journal of New World Sciences Academy2010, Volume: 5, Number: 4, Article Number: 4C0061

İnternet Siteleri
1. https://sonuc.ysk.gov.tr
2. http://global.tbmm.gov.tr/
3. http://www.resmigazete.gov.tr/
4. http://www.gecmisgazete.com
5. http://www.tbmm.gov.tr/kutuphane/genel_secim.html
6. 6.http://www.tesav.org.tr/
7. http://www.siyasaliletisim.org

 

YAZAR

2016 yılında Ondokuz Mayıs Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi bölümünden mezun oldu. Yüksek lisans derecesini Ondokuz Mayıs Üniversitesi SBE Kamu Yönetimi Anabilim Dalında 2019 yılında tamamladı. Ankara Üniversitesi SBE Yönetim Bilimleri Anabilim Dalında doktora eğitimine devam etmektedir. Çalışma Alanları: Göç Yönetim Politikaları, Kamu Politikası, Yönetim Bilimi

İLETİŞİM


Akademik Kaynak
 

 TR