TR

Kaan Akman

Genel Yayın Yöneticisi

1- EĞİTİM BİLGİLERİ
Lisans: Ondokuz Mayıs Üniversitesi- Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi (2012-2016)
Yüksek Lisans: Ondokuz Mayıs Üniversitesi-Kamu Yönetimi (2016-2019)
Doktora: Ankara Üniversitesi- Yönetim Bilimleri

2– ÇALIŞMA ALANLARI

Yerel Yönetimler, Göç Yönetim Politikaları, Türk Kamu Yönetimi

3- BİLİMSEL ÇALIŞMALAR
KİTAP:

Akman, Kaan, Türkiye’de Belediyeler ve Sığınmacılar Politikadan Uygulamaya Samsun Örneği, Astana Yayınları, Ankara, Eylül /2019.

KİTAP BÖLÜMÜ:

Akman, Kaan, (2019), “Engeller ve Katkılar Bağlamında Türkiye’deki Azerbaycanlıların Yerli Topluma Uyumu”, Mehmet Topal-Rza Mammadov (ed.), 100. Yılında Azerbaycan Kongresi Bildiriler Kitabı, Anadolu Üniversitesi Yayınları, Eskişehir,s.224- 236

Akman, Kaan ve Balaban, Aslı Yönten (2018), “Geçici Koruma Altında Bulunan Suriyelilerin Günlük Yaşama Uyumu: Samsun Üzerine Bir Değerlendirme”, Göç ve Uyum, Coşkun Taştan, İbrahim İrdem, Ömer Özkaya (ed.), Polis Akademisi Yayınları, Ankara, s.51- 65.

Aksoy, İlhan ve Akman, Kaan (2017), “Samsun Kent Merkezi Örneğine Mültecilerin Sorunlarının Çözümü ve Topluma Uyum Sürecinde Yerel Yönetimlerin Rolü”, Kamu Yönetimi Sempozyumu Bildiriler Kitabı Ahmet Yatkın (ed.), 11, Elazığ, s.1090-1105.

Akman, Kaan (2019), “Suriye Kaynaklı Sığınma Hareketleri Sonrası Türkiye’de Lisansüstü Çalışmaların Durumu”, 7. Türkiye Lisansüstü Çalışmalar Kongresi Bildiriler Kitabı, Burdur, 2019. s. -79-92.

MAKALELER:
Akman, Kaan (2020), Kent Meydanlarının Önemi ve Değişen İşlevi, Akademik Düşünce Dergisi,1, 2020. s.17-33.

Akman, Kaan (2019), Göç Yönetiminde Yerel Yönetimler ve STK İşbirliği, Uluslararası Yönetim Akademisi Dergisi, 1 (3), s. 452-466

BİLİMSEL SUNUŞLAR:
Akman, Kaan ve Mutlu, Ahmet (2018), “ Neoliberal Politikalar Çağında Geleneksel Şehri Düşünmek”, KENTFOR III, Karaman, 7-9 Eylül 2018.

Akman, Kaan (2019), “31 Mart 2019 Mahalli İdareler Seçimlerinde Suriyeli Sığınmacılara Yönelik Söylemlerin Analizi: İstanbul Büyükşehir Belediyesi Örneği”, 12. Mülkiye Genç Sosyal Politikacılar Kongresi, Ankara/10-11 Kasım 2019.

Akman, Kaan (2018), “Avrupa Yerel ve Bölgesel Yönetimler Kongresi Belgelerinde Engelli Hakları”, Akademik Düşünce Enstitüsü, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü Paneli, Samsun, 3 Aralık 2018.

Akçay, Mesut Can, Akman, Kaan ve Öz, Metin (2018), “Uluslararası Örgüt- Devlet İlişkileri Bağlamında Birleşmiş Milletler- Türkiye İlişkileri: Suriye Krizi Örneği, 12. Uluslararası Kamu Yönetimi Sempozyumu, Kırıkkale, 25-27 Ekim 2018.

Akman, Kaan (2017), “Türkiye Yerel Yönetimlerin Yerel Demokrasi Bağlamında İrdelenmesi, 6. Ulusal Yerel Yönetimler Öğrenci Kongresi, Isparta, 18-20 Ekim 2017.

YÜKSEK LİSANS TEZİ:
Akman, Kaan, (2019), “Sığınmacılara Yönelik Politikalarda Belediyelerin Rolü: Samsun İli Örneği”, Ondokuz Mayıs Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Kamu Yönetimi Anabilim Dalı

4- DİĞER GÖREVLER:
Uzman Yardımcısı – (08. 04. 2019- …)
Akademik Düşünce Enstitüsü Yönetim Kurulu Üyesi ve Genel Sekreteri
Akademik Kaynak Genel Yayın Yöneticisi
Akademik Düşünce Dergisi Editörü

 

Özgeçmiş Dosyası


AKADEMİK KAYNAK
 

 TR

blank