TR

Kitap İncelemesi: Kent, Kimlik ve Küreselleşme

 

Kitap Adı:  Kent, Kimlik Ve Kürselleşmekent-kimlik-ve-kuresellesme-nobelkitap_com_3180-210x300 Kitap İncelemesi: Kent, Kimlik ve Küreselleşme

Yazar: Rana A.ASLANOĞLU

Yayınevi: Ezgi Kitabevi

Sayfa Sayısı: 254

Ortalama Fiyat: 25 TL

Kent, tarımsal olmayan üretimin yapıldığı, kontrol fonksiyonlarının toplandığı, belirli büyüklük, heterojenlik ve bütünleşme düzeylerine varmış bir mekân olarak tanımlanır. Farklı dönemlerde kentin farklı işlevleri ön plana çıkmıştır. Zaman ve mekân içerisinde kentlerin, kentli kimliklerin geçirdiği değişimi anlamak kentlerin bugünki durumunu anlamak için önemlidir. Çünkü sosyal bilimler alanında konu olan her olgu doğrusal bir şekilde ilerlemez. Var olan durumu anlamak için geçirilen aşamaları izlemek gerekmektedir. Neden-sonuç içerisinde olayların gelişimini takip etmek daha iyi bir değerlendirme yapma fırsatı sunar. Bu nedenle kentlerin ortaya çıkış ve gelişim süreci oldukça önemlidir.

Kitap bu değişim ve gelişim sürecini güzel bir metodolojik yöntemle açıklamış ilerleyen bölümlerde somut örnek olarak Bursa üzerinden bir izlenim kazandırmayı başarmıştır. Kent mekânının ve kentli bireylerin dönüşüm sürecinde sanayileşme ve küreselleşme bağlamında çeşitli teorilere, teorisyenlere yer veren yazar kavramsal çerçeveyi sağlam şekilde oluşturmuş, çeşitli bölümlerde bu durumu farklı boyutlarla değerlendirerek başarılı bir eser ortaya koymuştur.

Kitabın temel amacı küreselleşme ve sanayileşme süreci içerisinde kentlerin ve kimliklerin değişimi, bunun mekâna yansımasıdır. Bursa’nın yaşadığı süreç ülkemizde diğer sanayileşmiş şehirlerde farklı parametreler ile uygulanabilir. Böylece dönüşüm sürecinin hangi dinamikler ile gerçekleştiği anlaşılabilir. Kitap oldukça ilgimi çekecek noktalara değinerek günlük hayatta karşılaştığımız mekân ve kimlikler anlamlandırma ve değerlendirme fırsatı sunmuştur.

Kitap şu bölümlerden oluşmaktadır:

1.KENTLERİN KÖKENLERİ ÜZERİNE BİR DEĞERLENDİRME

2.KENTSEL EKOLOJİK KURAM

3.SANAYİ ÖNCESİ KENT GEÇİŞ DÖNEMİ KENTİ VE SANAYİ KENTİ

4.KENT KÜLTÜRÜ İÇİNDE İSLAM KÜLTÜRÜNE AĞIRLIK VEREN YAKLAŞIMLAR

5.KENT SOSYOLOJİSİNDE YÖNTEM SORUNLARI

6.BİR MODERNİTE SOSYOLOGU OLARAK A.GİDDENS’IN TEORİK YAKLAŞIMINDA İNŞA EDİLEN BİREY VE KİMLİK PROJESİ

7.KENTLEŞME KAVRAMININ DEĞİŞMESİ BAĞLAMINDA FARKLIŞAN KİMLİKLER

8.KAOS TEORİSİ, POSTMODERN DURUM VE KENT

9.KÜRESELLEŞME VE DÜNYA KENTİ

10.BİR KÜLTÜREL KARIŞIM OLARAK KÜRESELLEŞME

11.BURSA KENT PLANLAMA TARİHİ

12.KENT-KÜLTÜR-MEKÂN: BİR MERKEZİN OLUŞUMU

13.BURSA’DA İPEK ÜRETİMİ VE MEKÂNSAL YAPI

14.BURSA’DA GÖÇMEN KONUTLARININ OLUŞUM DİNAMİKLERİNDE CAMİNİN ROLÜ

15. KENT, BELLEK, KİMLİK VE BURSA:

Kitap genel olarak kentleşme literatürün de önemli kavramların birçoğuna değinmiştir. Bu yüzden her sayfada altı çizilerek okunacak birçok tespit bulunmaktadır. Bilgi yoğunluğunun yanında yazarın Bursa incelemesi anlatılanlar hakkında bir model oluşumu için yerinde olmuştur. Küreselleşeme ve sanayileşme sürecinde Dünya’da neredeyse bütün kentlerde yaşanılan değişmeler mekânı ve kimliği derinden etkilemiştir. Yazar bu etkiyi genel hatlarıyla aktarmaya çalışmıştır. Fakat bazı noktaların  tekrar şeklinde ifade edilmesi ve teorisyenlerin düşüncelerin ayrı yerlerde kesilerek aktarılması bütünlük kurmak açısından eleştirilebilir bir noktadır.

Kentlerin oluşumundan kentli kimliklerin değişimine birçok konu hakkında tespitte bulunan kitap’ta Bursa şehrini merak eden biri olarak bölüm daha çok ilgimi çekmiştir. Özellikle Bursa’nın Osmanlı’dan günümüze süren değişim süreci ülkemizdeki diğer farklı kentlerde farklı girdilerle ortaya çıkmıştır. Bu nedenden dolayı Bursa’nın bu noktada incelenmesi gayet güzel ve fikir verici olmuştur.

Sonuç olarak kitap,  farklı kavramlar, teori, teorisyenlerle tanışmama neden olmuştur. Bu yüzden beğenerek okuduğumu belirtmek isterim. Yaşadığımız mekânların ve kimliklerin dönüşüm sürecinin çok boyutlu ve derinlemesine bir incelemek alanı olduğu kanısı oluşmuştur. Birçok farklı girdi ve birçok aktörün yer aldığı sürecin halen içerisinde olduğumuz düşünülürse kitap’ta yer alan tespitler günümüz ve gelecek için aydınlatıcı olabilmektedir.

] }

AKADEMİK KAYNAK
 

 TR

blank