TR

Devlet ve İyinin Tahsisi 1

Devletler bireylerden oluşur. Devleti bireyler yönetir. Yine devletin yapı taşlarından biri olan bireyler de, devlet tarafından muhafaza edilir. Devlet yetkisini kullanan insanlar yasa yaparlar, yasaları uygularlar, insanları yargılarlar.[1] Devlet bireyini korur ve koruma ile birlikte iyiyi tahsis eder. Devlet yumuşak yüzünü – cebir yetkisi elinde olmasına rağmen- göstermelidir. Vatandaşına sahip çıkan devlet her zaman için bireyi ile uyumlu ve düzgün ilişkiler sürdürür. Muhafaza yetkisini meşru yollarla alan devlet kurumları –siyasi iktidar- yine muhafaza için gerekli olan meşru hakları ve görevleri sonuna kadar kullanmalı, vatandaşını kollarının altına almalıdır. Bu makalede de ‘Devlet Ve İyinin Tahsisi’ konusunu ele alarak bu durumu açıklamaya çalışılacak. Bu konunun bazı noktalarına dikkat çekilecek. Bazı yazarların da bu konu ile ilintili sözlerinden faydalanıp, konu daha anlaşılır hale getirilerek, zihinlerde oluşabilecek karmaşalara bir çözüm sağlanacak. Çünkü kafa karışıklıkları oluşması durumunda verilmek istenen mesaj anlaşılamayacağı gibi makalede incelenirken zevk vermeyecektir. Genel kapsamda sade ve akıcı bir dil kullanılarak bu durumun anlaşılması kolay hale getirildi. Makale de genel olarak merak edilenlere cevap verilecek cümleler kullanıldı. Günümüzde de oluşan anlam karmaşasından dolayı bu konuda çalışma yapma gereksinimi duydum. Bu süreçte de karmaşanın bertaraf edilmesi sağlanacaktır.

  1. DEVLET

Münci Kapani’ ye göre devlet:’ Devlet, bugün için siyasal kuruluşların en genişi, en gelişmişi, en iyi örgütlenmişi ve en kapsayıcı olanıdır. Bu bakımdan devlet ‘kurumlar kurumu’ olarak nitelendirilir. Siyasal olaylar, iktidar ilişkileri genellikle onun içinde cereyan eder. Bu yönden de devlet, siyasal faaliyetlerin genel çerçevesini ve kadrosunu oluşturur. ’[2]

  1. İYİ

Belli bir insan gereksinmesini karşılayan, insan çıkar ve dileklerine uygun düşen, genellikle topluma, bir sınıfa ya da başka bir toplumsal kümeye, bir kişiye yararlar sağlayan özdeksel ya da tinsel bir olgunun niteliği.[3]

  1. TAHSİS

Bir şeyi bir kimseye veya bir yere ayırma.[4]

 

  1. KOLLUK KUVVETLERİ

Ordun güçlü olsa da yeni bir eyaleti ele geçirmek için oranın halkıyla iyi geçinmelisin.[5] Ordu halkın huzur ve refahı için gerekli olan, devletin daimi envanteri gibidir. Polis, kamu düzenini ve vatandaşın canı, malı ve temel hak ve özgürlüklerini korumakla görevli, yasa uygulayıcı bir çeşit kamu görevlisidir.[6] Polis de şehirler de yetki verildiği yerlerde aktif rol oynayan orduya nazaran daha açık görevi bulunan yine devletin daimi envanterlerinden biridir. Siyasi iktidar huzur ve refahın sağlanması ve iyinin tahsisi konusunda güvenlik güçleri ile hareket etmelidir. Fakat Machiavelli’nin de dediğinden kısa bir özet çıkarırsak; yine de güçlü bir ordu zafer demek değildir, fiziki güç ne kadar önemliyse; psikolojik güçte, halkın iradesine sahip olmada önemli bir etkendir.

-YAZININ DEVAMI BİR SONRAKİ YAZIDA; ‘DEVLET VE İYİNİN TAHSİSİ…2’ ŞEKLİNDE YAYIMLANACAKTIR…:)

KAYNAKLAR

[1] Davut Dursun, Siyaset Bilimi, İstanbul, Beta Yayınevi, 2014, s.151.

[2] Münci Kapani, Politika Bilimine Giriş, Ankara, Bilgi Yayınevi, 2000, s.46.

[3]http://www.tdk.gov.tr/index.php?option=com_bts&arama=kelime&guid=TDK.GTS.5732a4ea1ffb60.52498481 (10 Mayıs 2016)

[4] http://www.nedirnedemek.com/TAHS%C4%B0S-nedir-TAHS%C4%B0S-ne-demek (10 Mayıs 2016)

[5] Nıccolo Machıavellı, çeviren: Hasan İlhan, İstanbul, Sayfa Yayınları, 2013, s.11.

[6] https://tr.wikipedia.org/wiki/Polis  (10 Mayıs 2016)


Akademik Kaynak
 

 TR