TR

Sovyet Rusya’nın (SSCB) Türkiye’den Talepleri

TIMES GAZETESİNE GÖRE SOVYETLERİN TÜRKİYE’DEN İSTEDİKLERİ NELERMİŞ?

  1. Stratejik noktaların işgali
  2. Dost bir hükümetin iş başına gelmesi

Times diyor ki: “Türkiye  bağımsızlığını ihlal edecek bu gibi şartları görüşmeyi bile reddediyor. Çıkmazdan kurtulmanın yegane çaresi büyük devletleri ayıran şüphelerin izolesidir.

M. Byrnes’ün Londra’da Türk-Sovyet münasebetlerini düzeltmek için görüşmelerde bulunacağı bildiriliyor.

Birleşmiş milletler genel toplantısında bulunmak üzere dün akşam Londra’ya hareket eden M. Byrens, bilhassa karışık Orta Şark meselelerinin halli için çalışacaktır. Amerikan Dışişleri Bakanı halen Türk – Rus münasebetlerini düzeltmek için Boğazlar meselesinin milletler arası bir anlaşmaya bağlanmasını görüşecektir. Bakanın boğazlar hakkında beraberinde yeni bir tasarı götürdüğü söylenmektedir.

Türkiye Cumhurbaşkanı İnönü 1 Kasım 1945 nutkunda ehemmiyetle kaydetmiştir ki, Türkiye bütün harb müddetince devam ettiği hatta hareketiyle  Almanya’yı Türk topraklarından geçerek Orta Doğuya ve Kafkasya hududuna götürecek kapıyı kapatmıştır. Hem bunu müttefiklerin  Alman hamlesine karşı koymak için henüz kafi derecede hazırlıklı olmadıkları bir devirde yapmışlardır.

Sonra iki siyasi vaka vardır. Bunlardan biri 25 Mart 1941 Türk- Rus demecidir. Her iki taraf bu demeçle birbirlerine teminat vermişlerdir ki şayet iki taraftan biri bir taarruza uğrar ve hudutlarını müdafaa zorunda kalırsa, öbür taraf kesin bir tarafsızlık muhafaza edecektir. O zaman aşikardır ki, Türkiye ve Rusya’ya her hangi bir tecavüz ancak Almanya’dan gelebilirdi. Türkler iddia ediyorlar ki, o devirde Türkiye’nin tarafsızlık muhafaza etmesinden Ruslar çok memnun olmuşlardı ve binaenaleyh bu başta şimdiki bütün şikayetleri haksızdır.

İkinci siyasi vesika 13 Ağustos 1941 de Türkiye’ye yapılan müşterek İngiliz – Rus demecidir. Bu demeçte İngilizlere ve Rusya Montreux mukavelesine sadık kalacaklarını teyit etmişler. boğazlar hakkında hiçbir tecavüz, niyetleri veya istekleri olmadığına ve Türkiye Cumhuriyeti’nin toprak bütünlüğüne kati olarak riayet göstereceklerine dair teminat vermişlerdir.

Kaynak: 8 Ocak 1946 tarihli Akşam gazetesi.

 

YAZAR

Akademik Kaynak Yönetici Hesabı

İLETİŞİM


Akademik Kaynak
 

 TR