TR

Siyasi Partilerde Parti İçi Demokrasi Ve Disiplin Algısı: Türkiye

Yrd. Doç. Dr. Ali Fuat GÖKÇE
Gaziantep Üniversitesi, İslahiye İİBF

Özet
Demokrasinin vazgeçilmez unsurları olan siyasi partiler, bir program etrafında toplanarak siyasi iktidarı elde etme ya da paylaşma amacını güden, sürekli örgüte sahip kuruluşlardır. Siyasi partilerin toplumla bütünleşme ve iktidara gelme sorunu liderinin ve yöneticilerin düşünce yapısı ve uygulamalarıyla ilgilidir. Aynı zamanda üye ve seçmeninin
düşünce yapısı ile teşkilat yapısının oluşumu siyasi partilerde demokrasi anlayışına hakim olan unsurlardır. Parti içi demokrasi karmaşık bir kavramdır ve parti içi demokrasi anlayışı ve uygulaması siyasi partilere göre değişiklik göstermektedir. Parti içi demokrasi partide demokratik bir yönetimin kurulmasına ve karar sürecinde katılımın artmasına katkı sağlar. Siyasi partilerde parti disiplini algısı parti liderine ve yönetime bağlılığın bir göstergesi olarak görülmektedir. Parti disiplini parti yönetiminin kararlarının parti üyeleri tarafından sürekli kabul edilmesi, itaat edilmesidir. İtaat etmeyenlere çeşitli yaptırımların uygulanmasıdır.

Bu çalışmada siyasi partilerde parti içi demokrasi ve disiplin algısına etki eden etmenlerin ortaya konulması ve parti içi demokrasinin geliştirilmesi ile ilgili önerilerin sunulması amaçlanmıştır. Bu doğrultuda demokrasi, parti disiplini, parti içi demokrasi kavramları incelenmiştir.
Anahtar Kelimeler: Siyasi Parti, Demokrasi, Parti İçi Demokrasi, Parti Disiplini

THE PERCEPTION OF IN-PARTY DEMOCRACY AND DISCIPLINE IN POLITICAL PARTIES: TURKEY
Abstract
Political parties which is the indispensable factor of democracy are institution that have continuous organization to aim sharing or having the power. The matter of coming to power and integration with society of political parties are in regard to their leader and manager’s mentality and applications. At the same time, the mentality of member and voter and organization structure are main factor of democratic thought in political parties. Inparty democracy is a complicated notion and the thought and implementation of in-party democracy is different at every political parties.In-party democracy contributes the establishment of democratic thought and increasing the participation at the process of decision.The perception of party discipline is seen as loyalty to party leader and administration. Party discipline is continuously admitted and obeyed the decision of party administration by party members. It is an implementation of several sanctions to no obedience members.

In this study, it is aimed to reveal the factors which affect to the perception of inparty democracy and party discipline, offered suggestions in regard to improve the in-party  democracy. To this end, the concept of democracy, party discipline and in-party democracy are studied.
Key Words: Political Party, Democracy, In-Party Democracy, Party Discipline

 

YAZAR

Doç. Dr. Ali Fuat Gökçe/ Gaziantep Üniversitesi Kamu Yönetimi Bölümü Öğretim Üyesi Iletişim adresi: afgscem@gmail.com

İLETİŞİM


Akademik Kaynak
 

 TR