TR

Ekolojik Sorunlara Karşı Benimsenen Yaklaşımlarda Yönetim Düşüncesi

 

*Mutlu, Ahmet, “”Ekolojik Sorunlara Karşı Benimsenen Yaklaşımlarda Yönetim Düşüncesi”, Amme İdaresi Dergisi, 41/4, Aralık, 43-50, (2008).

ÖZET

Bu çalışmanın konusu, ekolojik sorunlarla ilgili yaklaşımların yönetim düşünceleridir. Çalışmada, ekolojik sorunlarla ilgili yaklaşımların iki farklı biçimi olarak ele alınan ekolojik düşünce ve çevre korumacılığın yönetim düşüncelerinin karşılaştırılması amaçlanmıştır. Önce, ele alınan konularla ilgili temel kavramlar irdelenmiş ve bu kavramlardan hareketle, ekolojik düşünce ve çevre korumacılığın farklılığı sorunu ve ekolojik sorunlarla yönetim düşüncesi arasında nasıl bir ilişki olduğu tartışılmıştır. Daha sonra her iki yaklaşım, genel olarak düşünsel yapıları, ilkeleri, ekolojik sorunlara bakışları, amaçları ve hedefleri bakımından incelenmiştir. Bu yapılırken, yönetim düşüncesindeki temel sorun, egemen sisteme bakış ve yönetim düşüncesinin ilkelerini içeren ortak bir sistematikten hareket edilmiştir. Buna göre yönetsel süreçte devletin konumu ve işleyişine bakış ile yönetim politikalarının çeşitli düzeyleri ele alınmıştır.

Anahtar Sözcükler: Ekolojik sorunlar, ekolojik düşünce, çevre korumacılık, yönetim.

Management Thinking in the Approaches Adopted Towards Ecological Issues

Abstract: The subject of this study is management ideas prevailing in the approaches towards ecological problems. The study aims to compare management ideas of ecological thought and environmental protectionism that are considered as two different types of approaches to ecological problems. The first section of the study will focus on the basic concepts relating to the issues discussed in the study. In the second part, the problem of the difference between ecological thought and environmental protectionism will be scrutinized. Thirdly, the relationship between ecological problems and management ideas will be discussed. Then, these two viewpoints will be examined in respect of their ideational structures, principles, approaches towards ecological problems as well as their goals and objectives. The study has been conducted on a common systematic that involves the basic problem in management thinking, an outlook to the sovereign system and the principles of management approach. Accordingly, the status of the state in the administrative process and the outlook on its functioning have been discussed along with the various levels of administration policies.

Keywords: Ecological problems, ecological thought, environmental protectionism, management.


 

YAZAR

Uzmanlık Alanları: Kentleşme ve Çevre Sorunları, Yerel Yönetimler, Siyasal Ekoloji İlgi Alanları: Doğal ve kültürel çevre incelemeleri; doğa etkinlikleri; kırsal ve kentsel toplumsal yaşam incelemeleri. Eğitim Bilgileri, Lisans: Gazi Üniversitesi / 1995 Yüksek Lisans: Gazi Üniversitesi / 2000 Doktora: Ankara Üniversitesi / 2006 Doçentlik: Ondokuz Mayıs Üniversitesi / 2012 Profesörlük: Ondokuz Mayıs Üniversitesi / 2018

İLETİŞİM


Akademik Kaynak
 

 TR