TR

Yerel Demokrasi Bağlamında Kent Konseylerinin İşlevi: Bayrampaşa Ve Kadıköy Kent Konseyi Örneği

Özet
Hızlı kentleşme, kaynakların bilinçsizce tüketilmesi ve çevrenin geri dönüşü olmayan tahribata uğramaya başlaması sonucunda 1992 yılında Birleşmiş Milletler Rio Çevre ve Kalkınma Konferansı gerçekleştirilmiş, gelecek nesiller için sürdürülebilir kalkınma kavramının önemi ortaya konulmuştur. Gelecek nesiller için sürdürülebilir kalkınma programları hazırlanarak kentlerde uygulanması amacıyla Gündem 21 Eylem Planı hazırlanmış ve sonrasında ise bu planı uygulamaya geçirmek için Kent Konseyleri oluşturulmuştur. Türkiye’de 1997 yılında Yerel Gündem 21 Eylem Planı ve Kent Konseyleri uygulamaya geçirilmiştir. Kent konseylerinde vatandaşların isteklerinin ön planda olması ve hizmet sunumunda vatandaşın taleplerinin dikkate alınması, yerel demokrasinin hayata geçirilmesinde büyük önem taşımaktadır. Bunun nedeni, halk yaşadığı yerdeki sorunlara karşı daha fazla duyarlı olacak ve sorunların giderilmesi aşamasında katılımcı olarak bu durumu içselleştirmesiyle birlikte yerel demokrasinin güçlenmesine olanak sağlayabilecektir. Bu çalışmada, demokrasi ve yerel demokrasi kavramları ve bu kavramlarla katılımcılık arasındaki ilişki incelenecek, yerel demokrasiyi uygulamaya geçirebilecek mekanizma olarak Kent konseylerinin oluşumu süreci ve Türkiye’de uygulamaya geçirildiği yasal süreç irdelenecektir. Örnek alan olarak; İstanbul kentinin iki önemli ilçesi Bayrampaşa ve Kadıköy kent konseyleri seçilmiştir.

Çalışmanın temel amacı, yerel demokrasiyi hayata geçirebilecek bir platform olarak ortaya çıkan Kent Konseylerini Bayrampaşa ve Kadıköy ilçeleri örneğinde ele almak, Kent konseylerinin aldığı kararlarda belediye ile olan etkileşimi, çalışma gruplarının yapısı ve çalışma gruplarına olan katılım incelenerek Kent konseylerinin yerel demokrasiye yaptığı katkıyı, yerel demokrasiyi ne kadar güçlendirdiğini, Bayrampaşa Kent Konseyi ve Kadıköy Kent Konseyi çerçevesinde değerlendirmede bulunulacaktır. Kent konseyleri üzerine yapılan bu çalışmayla yerel demokrasi ve halkın katılımıyla ilgili somut veriler ortaya konularak kamu yönetimi literatürüne katkıda bulunulması hedeflenmektedir.
Anahtar Kelimeler: Yerel Demokrasi, Katılım, Kent Konseyi, Bayrampaşa Kent Konseyi, Kadıköy Kent
Konseyi

THE FUNCTIONALITY OF THE CITY COUNCIL IN THE CONTEXT OF LOCAL DEMOCRACY:
BAYRAMPAŞA AND KADIKÖY CITY COUNCIL SAMPLE

ABSTRACT

As a result of rapid urbanization, the consumption of the resources unconsciously and irreversible destructionthat the environment undergoes, in 1992 the United Nations Rio Environment and Development Conference was held and the significance of the concept of sustainable development for future generations was stressed. With the purpose of preparing sustainable development programs for future generations to be applied in cities, Agenda 21 Action Plan was prepared and afterwards the City Councils were created so as to implement this plan. In 1997 Local Agenda 21 Action Plan and the City Councils were implemented in Turkey. Giving priority to the wishes of the citizens in the city councils and taking the demands of the citizens into account in the provision of services have a paramount importance in the implementation of local democracy. The reason is that people will become more sensitive to the problems where they live and by internalizing the situation in the process of eliminating the problems people will contribute to the development of local democracy.

In this study, while the concepts of democracy and local democracy, and the relationship between these concepts are examined, the formation process of the City Councils as a mechanism to put local democracy into practice and the legal process in which they are put into practice in Turkey are discussed. As a sample area, the two major districts of the city of Istanbul, Kadıköy and Bayrampaşa city councils are elected. The main aim of the study is to evaluate city councils which emerge as a platform to realize local democracy in the sample of Bayrampaşa and Kadıköy districts, and the interaction between city councils and municipality for the decisions they make. By examining the structure of working groups and the rate of participation in these groups, the contribution that city councils make to local democracy, and how much they strengthen local democracy in the context of Bayrampaşa City Council and Kadıköy City Council will be assessed. With this study conducted on city councils, it is aimed at contributing to the subject area public management by providing concrete data on the local democracy and public participation.
Key Words: Local Democracy, Participation, City Council, Bayrampsaşa City Council Kadıköy City

Council

loading Yerel Demokrasi Bağlamında Kent Konseylerinin İşlevi: Bayrampaşa Ve Kadıköy Kent Konseyi Örneği Loading...
EAD-logo Yerel Demokrasi Bağlamında Kent Konseylerinin İşlevi: Bayrampaşa Ve Kadıköy Kent Konseyi Örneği Taking too long?

reload Yerel Demokrasi Bağlamında Kent Konseylerinin İşlevi: Bayrampaşa Ve Kadıköy Kent Konseyi Örneği Reload document
| open Yerel Demokrasi Bağlamında Kent Konseylerinin İşlevi: Bayrampaşa Ve Kadıköy Kent Konseyi Örneği Open in new tab

] }

AKADEMİK KAYNAK
 

 TR

blank