TR

Ekonomik Krizlerin Kalkınma Üzerine Etkisi: Türkiye Örneği

Öz: Bu çalışmada dünya ekonomisinde meydana gelen gelişmeler neticesinde ekonomik krizlerin sağlayacağı avantaj ve dezavantajların Türkiye ekonomisinin kalkınmasındaki etkileri incelenmiştir. Öncelikle ekonomik krizleri açıklamaya yönelik yaklaşımlara değinilmiş daha sonra istikrar politikalarının türleri incelenmiştir. Krizlerin oluşma sebebine değinildikten sonra 1980 sonrası Türkiye’de yaşanan ekonomik krizlerin analizine değinilmiştir. Daha sonra Türkiye’de 2000 sonrası uygulanan İstikrar Politikaları ve sonrasında yaşanan krizler konusu ele alınmıştır. Son olarak 1980 sonrası Türkiye ekonomisinde yaşanan ekonomik krizlerin analizi ekonometrik uygulama ile tespit edilmiştir. Analiz sonuçlarından anlaşılacağı üzere 2000 ve 2001 finansal krizleri tüm serilerde yapısal kırılma olarak ortaya çıkmıştır. Ayrıca 2007:03 ve 2007:04 yapısal kırılmalarının 2008 finansal krizinden hemen önce yaşanması dikkat çekmektedir. Sonuçlara göre değişkenler arasında koentegrasyon ilişkisinin araştırılması açısından herhangi bir denge sorunu yoktur. Son olarak çıkan sonuçlara göre reel GSYIH harcamalarındaki 1 birimlik artış eğitim harcamalarında 0.71’lik artışa, sağlık harcamalarındaki 1 birimlik artış, eğitim harcamalarında 0.01’lik bir azalışa neden olmaktadır. Eğitim ve sağlık harcamalarında trade off ilişki vardır.

Anahtar Sözcükler: Kalkınma, büyüme, küreselleşme, ekonomik kriz,  Johansen eş bütünleşme.


AKADEMİK KAYNAK
 

 TR