TR

Dış Ticaret ile Ekonomik Büyüme Arasındaki Nedensellik İlişkisi: Türkiye Örneği

2.LİTERATÜR İNCELENMESİ

Yapılan literatür taraması Tablo 1’de özetlenmiştir.

Tablo 1: Literatür Taraması

Yazar Dönem / Ülke Sonuç
Al-Yousif (1997) 1973-1993

Suudi Arabistan, Kuveyt, Bileşik Arap Emirleri ve Umman ülkeler

Yapılan testler sonucunda ihracat ile büyüme arasında anlamlı bir ilişki olduğu sonucuna ulaşılmıştır.
Şimşek (2003) 1960-2002

Türkiye

Çalışmasında ihracatla büyüme arasında bir ilişki olmadığını ortaya koymuştur.
Ay, Erdoğan ve Mucuk (2004) 1980-2003 Türkiye Dış ticaret ile büyüme arasında karşılıklı ilişki olduğu testlerle onaylanmıştır.
Demirhan (2005) 1987:01-2004:03  Türkiye İthalattan büyümeye doğru olumlu ilişki olduğu bilgisine ulaşılmıştır. Ancak ihracattan büyümeye doğru olumlu bir ilişki bulunamamıştır.
Erdoğan (2006) 1923-2004 Türkiye İhracat ile ekonomik büyüme arasında eşbütünleşme ilişkisi olduğunu ve iki yönlü nedensellik olduğu sonucuna ulaşmıştır.
Bahar (2006)

 

1963-2004 Türkiye Elde edilen ampirik sonuçlar, turizmin ekonomik büyüme üzerinde olumlu bir etki meydana getirdiğini ve yapılan eş- bütünleşme testine göre de, her iki değişken arasında uzun dönemde karşılıklı bir ilişkinin bulunduğunu göstermektedir.
Aktaş (2009) 1996:01-2006:06  Türkiye İthalat, ihracat ve ekonomik büyüme arasında eşbütünleşme ilişkisi olduğu, kısa dönemde ithalat, ihracat ve ekonomik büyüme arasında iki yönlü nedensellik ilişkisi olduğu ve uzun dönemde ise ihracattan ithalata, ithalattan ihracata, ekonomik büyümeden ihracata ve ekonomik büyümeden ithalata doğru tek yönlü bir nedensellik ilişkisi olduğu sonucuna ulaşmıştır.
Saçık (2009) 1980-2006 Türkiye Büyüme teorilerinin en yenisi olan içsel büyüme modeli, ekonomik büyüme ve dış ticaret arasındaki ilişkiyi oldukça net ortaya koymakta ve dış ticaret büyümenin bir aracı, ayrıca beşeri sermaye de, aynen fiziksel sermeye ve dış ticaret gibi, büyümenin bir kaynağı olarak görülmektedir.
İspir vd. (2009) 1989:1-2007:4

Türkiye

Daralma döneminden genişleme dönemine geçerken ihracatın etkili olduğu, ekonomi genişleme döneminde iken bu sürecin sürdürülmesinde ihracat ve ithalatın birlikte katkı sağladıklarını fakat bu katkının azaldığını tespit etmişlerdir.
Korkmaz, Çevik ve Birkan (2010) 1990-2008 Türkiye İhracatın artması büyümeyi olumlu yönde etkilemektedir.
Takım (2010) 1975-2008 Türkiye İhracat artışlarının ekonomik büyümedeki artışı desteklemediği sonucuna ulaşmıştır.
Temiz vd. (2010) 1950-2009 Türkiye Ekonomik büyümeden ihracata doğru tek yönlü bir nedensellik ilişkisi olduğu sonucuna ulaşılmıştır.
Gül ve Kamacı (2012) 1980-2010

19  ülke

Gelişmiş ülkelerde ithalattan büyümeye doğru nedensellik ilişkisi olduğu sonucuna ulaşılmıştır.

] }

AKADEMİK KAYNAK
 

 TR